Vibrator System

( มอเตอร์สั่น-มอเตอร์เขย่า )

หมวดอุปกรณ์สั่นสะเทือน มอเตอร์เขย่า มอเตอร์สั่น มอเตอร์เกาะแบบ

มอเตอร์สั่น-เขย่า (สั่นสะเทือน) เพิ่มความสามารถในการถ่ายเทวัสดุของถังพักหรือไซโล ถังฮอปเปอร์ เพื่อเพิ่มอัตราการไหลตัวของวัสดุ หรือใช้เป็นชุดขับเคลื่อนเครื่องสั่นเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ใช้กับท่อลำเลียง รางเลื่อน ตะแกรงโยก ตะแกรงร่อน เครื่องคัดแยกขนาดหรืองานอัดตัว เช่นงานเทปูน งานหล่อแบบคอนกรีต และยังใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Electric Vibrator

มอเตอร์สั่น-เขย่า อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบไฟฟ้า

Single Phase Electric Vibrator 2 Poles

มอเตอร์สั่น-เขย่าแบบไฟฟ้า 1 เฟส ชนิด 2 โพล

Model Voltage Current Power RPM Force Frame No. Weight
V A W 50Hz 60Hz Kg Kg
23/2S-7 220V/110V 0.098/0.200 23 3000 3600 20 1.6 7
30/2S-7 220V/110V 0.120/0.250 30 3000 3600 30 1.65 7
33/2S-7 220V/110V 0.115/0.268 33 3000 3600 38 1.67 7
40/2S-7 220V/110V 0.108/0.312 40 3000 3600 43 1.7 7
33/2S-14 220V/110V 0.200/0.545 33 3000 3600 98 2.3 14
40/2S-14A 220V/110V 0.155/0.445 40 3000 3600 72 2.3 14A
45/2S-14 220V/110V 0.165/0.455 45 3000 3600 50 2.4 14
50/2S-14 220V/110V 0.175/0.465 50 3000 3600 55 2.5 14
60/2S-14 220V/110V 0.184/0.495 60 3000 3600 62 2.6 14
70/2S-14 220V/110V 0.195/0.545 70 3000 3600 73 2.7 14
80/2S-14 220V/110V 0.218/0.615 80 3000 3600 81 2.8 14
90/2S-14 220V/110V 0.263/0.545 90 3000 3600 92 2.9 14
100/2S-14 220V/110V 0.315/0.615 100 3000 3600 105 3.0 14
120/2S-14 220V/110V 0.317/0.582 120 3000 3600 112 4.5 12
150/2S-12 220V/110V 0.350/0.660 150 3000 3600 130 4.7 12
180/2S-13 220V/110V 0.650/0.800 180 3000 3600 155 6.3 13
200/2S-13 220V/110V 0.700/0.900 200 3000 3600 200 6.4 13
290/2S-21A 220V/110V 1.580/3.480 290 3000 3600 300 10.0 21A
310/2S-21A 220V/110V 1.680/4.300 310 3000 3600 350 10.2 21A

Single Phase Electric Vibrator 2 Poles (220/50Hz)

มอเตอร์สั่น-เขย่าแบบไฟฟ้า 1 เฟส ชนิด 2 โพล (220/50Hz)
Model Voltage Current Power Frequency (RPM) Force Weight
V A W 50Hz Kg Kg
40/2S-12 220V 0.27 30 1500 35 4.5

Three Phase Electric Vibrator 2 Poles (380V)

มอเตอร์สั่น-เขย่าแบบไฟฟ้า 3 เฟส ชนิด 2 โพล (380V)
Model Voltage Current Power Frequency (RPM) Force Frame No. Weight
V A W 50Hz kg Kg
20/2-7 380V 0.094 20 3000 20 1.6 7
30/2-7 380V 0.010 40 3000 32 1.65 7
40/2-7 380V 0.010 40 3000 40 1.7 7
40/2-14(A) 380V 0.215 50 3000 45 2.3 14A
50/2-14 380V 0.216 60 3000 51 2.5 14
60/2-14 380V 0.217 70 3000 63 2.6 14
70/2-14 380V 0.220 80 3000 72 2.7 14
80/2-14 380V 0.225 90 3000 81 2.8 14
90/2-14 380V 0.235 100 3000 92 2.9 14
100/2-14 380V 0.245 120 3000 105 3.0 14
120/2-12 380V 0.260 150 3000 122 4.5 12
150/2-12 380V 0.300 180 3000 149 4.7 12
180/2-13 380V 0.320 200 3000 182 6.3 13
200/2-13 380V 0.350 250 3000 200 6.4 13
250/2-21A 380V 0.520 270 3000 249 9.8 21A
270/2-21A 380V 0.580 370 3000 301 10.0 21A
370/2-22 380V 0.960 450 3000 430 15.8 22
450/2-22 380V 1.250 550 3000 507 16.5 22
550/2-50 380V 1.450 750 3000 788 20.6 50
750/2-50 380V 1.850 1100 3000 1018 21.6 50
1100/2-50 380V 2.440 1250 3000 1386 24.6 50
1250/2-60 380V 2.960 1500 3000 1571 51.6 60
1500/2-60 380V 3.750 1800 3000 1848 52 60
1800/2-60 380V 4.070 1900 3000 2033 51.8 60
1900/2-60 380V 4.070 2000 3000 2206 52.8 60
2000/2-60 380V 4.440 2200 3000 2310 53.6 60
2200/2-75 380V 5.300 2300 3000 3250 96.9 75
2300/2-75 380V 5.300 2300 3000 4030 107.0 75
3500/2-75A 380V 7.220 3500 3000 5070 111.2 75A

Three Phase Electric Vibrator 4 Poles (380V)

มอเตอร์สั่น-เขย่าแบบไฟฟ้า 3 เฟส ชนิด 4 โพล (380V)
Model Voltage Current Power Frequency (RPM) Force Frame No. Weight
V A W 50Hz kg Kg
30/4-12 380V 0.310 30 1500 32 6.3 12
70/4-13 380V 0.260 70 1500 90 7.4 13
100/4-21 380V 0.420 100 1500 180 13.4 21
120/4-21 380V 0.490 120 1500 220 13.6 21
130/4-21 380V 0.540 130 1500 300 13.2 21
150/4-22 380V 0.840 150 1500 380 19.5 22
250/4-22 380V 1.200 250 1500 500 21.5 22
370/4-50A 380V 1.320 370 1500 693 27.4 50A
400/4-50A 380V 1.360 400 1500 807 28.3 50A
450/4-50B 380V 1.400 450 1500 1045 35.8 50B
550/4-60A 380V 1.780 550 1500 1406 59.8 60A
750/4-60A 380V 2.090 750 1500 1757 61.8 60A
1000/4-60B 380V 3.200 1000 1500 2420 68.0 60B
1200/4-70 380V 3.400 1200 1500 2500 90.0 70
1500/4-70 380V 3.680 1500 1500 3065 97.5 70
1720/4-75A 380V 4.150 1720 1500 3830 130.4 75A
1940/4-75A 380V 4.500 1940 1500 4312 134.4 75A

Three Phase Electric Vibrator 6 Poles (380V)

มอเตอร์สั่น-เขย่าแบบไฟฟ้า 3 เฟส ชนิด 6 โพล (380V)
Model Voltage Current Power Frequency (RPM) Force Frame No. Weight
V A W 50Hz kg Kg
100/6-21 380V 0.380 100 1000 51 13.6 21
120/6-21 380V 0.420 120 1000 105 13.8 21
150/6-22 380V 0.480 150 1000 185 19.0 22
180/6-22 380V 0.540 180 1000 220 19.2 22
200/6-22 380V 0.600 200 1000 280 19.6 22
230/6-50A 380V 0.670 230 1000 308 26.6 50A
260/6-50B 380V 0.780 260 1000 408 30.5 50B
370/6-50B 380V 1.220 370 1000 510 34.0 50B
450/6-60A 380V 1.260 450 1000 781 61.8 60A
550/6-60B 380V 1.420 550 1000 1067 79.4 60B
700/6-60C 380V 1.950 700 1000 1378 81.7 60C
750/6-60C 380V 2.000 750 1000 1500 83.6 60C
850/6-60C 380V 2.050 850 1000 1600 85.4 60C
950/6-70A 380V 2.060 950 1000 1622 99.8 70A
1100/6-70B 380V 2.880 1100 1000 2026 114.3 70B
1500/6-75C 380V 3.630 1500 1000 2573 148.6 75C
1700/6-75C 380V 4.170 1700 1000 2931 155.4 75C

Three Phase Electric Vibrator 8 Poles (380V)

มอเตอร์สั่น-เขย่าแบบไฟฟ้า 3 เฟส ชนิด 8 โพล (380V)
Model Voltage Current Power Frequency (RPM) Weight Frame No. Force
V A W 50Hz kg kg
80/8-22 380V 0.380 80 750 21.4 22 105
120/8-50A 380V 0.670 120 750 29.5 50A 180
160/8-50B 380V 0.730 160 750 35.0 50B 264
200/8-60A 380V 0.960 200 431 64.7 60A 431
450/8-70A 380V 1.290 450 589 71.0 60B 589
1000/8-75B 380V 1.860 560 941 99.8 70A 941
DCB Series
Model Voltage Current Power Efficiency RPM Force Frame No. Weight
V A W % 50Hz Kg Kg
5DCB/24-4 380V 0.6 5 83 3000 30 4 1.4
10DCB/24-4 380V 1.3 10 81 4700 80 4 1.4
50DCB/24-4 380V 3.3 50 72 7200 180 4 1.4
60DCB/36-4 380V 2.8 60 82 7700 200 4 1.4
20DCB/36-19 380V 1.5 20 73 5000 190 19 1.6
35DCB/12-8 380V 5.0 35 68 3600 120 8 1.6
40DCB/24-8 380V 4.2 40 72 3800 200 8 1.7
35DCB/12-12 380V 5.0 35 68 3600 120 12 1.7
40DCB/24-12 380V 4.2 40 72 3800 200 12 1.7
100DCB/36-13 380V 5.6 100 86 3000 350 13 1.8
180DCB/36-21 380V 6.9 180 80 3000 450 21 1.8
180DCB/36-21(A) 380V 6.9 180 80 3000 450 21A 1.8

L Series

มอเตอร์สั่น-เขย่า AC (อลูมิเนียม /สแตนเลส) Low voltage

Single Phase (24V) 2 Poles

มอเตอร์สั่น-เขย่า 1 เฟส ชนิด 2 โพล (24V)
Model Voltage Current Power Efficiency RPM Force Frame No. Weight
V A W % 50Hz Kg Kg
30L/2S-7 380V 0.6 5 83 3000 30 4 1.4
40L/2S-7 380V 1.3 10 81 4700 80 4 1.4
50L/2S-14 380V 3.3 50 72 7200 180 4 1.4
60L/2S-14 380V 2.8 60 82 7700 200 4 1.4
70L/2S-14 380V 1.5 20 73 5000 190 19 1.6
80L/2S-14 380V 5.0 35 68 3600 120 8 1.6
90L/2S-14 380V 4.2 40 72 3800 200 8 1.7
100L/2S-14 380V 5.0 35 68 3600 120 12 1.7
110L/2S-12 380V 4.2 40 72 3800 200 12 1.7
120L/2S-12 380V 5.6 100 86 3000 350 13 1.8

M Series

Micro AC Asynchronous vibration motor (อลูมิเนียม)
Model Voltage Current Power RPM Force Frame No. Weight
V A W 50Hz 60Hz Kg Kg
15/2S-9 220V/110V 0.110/0.201 15 3000 3600 10 9 1
20/2S-9 220V/110V 0.113/0.206 20 3000 3600 15 9 1

CH Series

AC Asynchronous vibration motor (สแตนเลส)

Model Voltage Current Power RPM Force Frame No. Weight
V A W 50Hz 60Hz Kg Kg
22/2S-17J 115V/110V 0.330/0.290 33 3000 3600 60 17 3.2
45/2S-17J 115V/110V 0.350/0.310 45 3000 3600 80 17 3.3

S Series

มอเตอร์สั่น-เขย่า (สั่นสะเทือน) แบบ Single- Side (อลูมิเนียม)

AC Asynchronous vibration motor

Single Phase (220V/110V) 2 Poles

Model Voltage Current Power RPM Force Frame No. Weight
V A W 50Hz 60Hz Kg Kg
70/2S-8 220V/110V 0.220/0.508 70 3000 3600 76 8 1.2
90/2S-8 220V/110V 0.235/0.511 90 3000 3600 95 8 1.3
120/2S-8 220V/110V 0.249/0.523 120 3000 3600 125 8 1.2

Three Phase (380V) 2 Poles

Model Voltage Current Power RPM Force Frame No. Weight
V A W 50Hz 60Hz Kg Kg
70/2S-8 380V/220V 0.110/0.160 70 3000 3600 76 8 1.2
90/2S-8 380V/220V 0.118/0.171 90 3000 3600 95 8 1.3
120/2S-8 380V/220V 0.122/0.195 120 3000 3600 125 8 1.2

X Series

X Series Single Phase (220/110 V ) 2 poles

Model Voltage Current Power RPM Force Frame No. Weight
V A W 50Hz 60Hz Kg Kg
30/2S-4 220V/110V 0.100/0.250 30 3000 3600 28 4 1.8
40/2S-19A 220V/110V 0.120/0.280 40 3000 3600 35 4 1.8
40/2S-19 220V/110V 0.148/0.351 40 3000 3600 46 19A 2.3
50/2S-19 220V/110V 0.175/0.465 50 3000 3600 51 19 2.3
60/2S-19 220V/110V 0.184/0.495 60 3000 3600 63 19 2.4
70/2S-19 220V/110V 0.195/0.545 70 3000 3600 72 19 2.4
80/2S-19 220V/110V 0.218/0.615 80 3000 3600 81 19 2.4
90/2S-19 220V/110V 0.263/0.628 90 3000 3600 92 19 2.4
100/2S-19 220V/110V 0.315/0.821 100 3000 3600 105 19 2.4
120/2S-19 220V/110V 0.336/0.899 120 3000 3600 119 19 2.4

X Series Three Phase (380/220 V ) 2 poles

TO TB Series

TO/TB Series Single-Phase (220V/110V ) 2 poles

Speed (adjustable Monitor to vibration Motor)

Pneumatic Vibrators

( อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม เครื่องสั่นสะเทือนระบบลม )

BVP Series

Pneumatic Linear Vibrator

 • High strength aluminum alloy hardening treatment
 • Low frequency vibration, the best effect break on bridge damage
 • According to the demand pressure to adjust vibration
 • Can instantly start and instantaneous closure
 • You just need to input source continuous and continue to percussion
 • Low noise, can be used in the installation place

FAL Series

Pneumatic Linear Vibrator

FP Series

Pneumatic Linear Vibrator

GT Series

Pneumatic Turbline Vibrator

K Series

Pneumatic Ball Vibrator

NTP Series

Pneumatic Linear Vibrator

R Series

Pneumatic Roller Vibrator

SX Series

Pneumatic Hammer Air Knocker

Suction-cup Vibrators

( แท่นดูดสุญญากาศ ใช้กับมอเตอร์สั่น-เขย่าระบบลม )

เคลื่อนย้ายได้ง่าย
รวดเร็ว ยืดหยุ่นทุกการใช้งาน

ใช้ได้กับพื้นผิวเรียบ
และพื้นผิวที่มีความโค้งเล็กน้อย

แชร์แหล่งพลังงานลมจากVibrator และเชือมต่อได้ด้วยวิธีง่ายๆ

Characters

 • Temporary vibration, quick, flexible solution.
 • Easy link, share the same air source with vibrator.

Typical application

 • Need for short time vibration.
 • Smooth, small curvature of the surface can be sucked.

Structure

 • Compressed air drives the suction-cup, the mounting plate with vibrator, switch and handle.
 • Long life warrant, and adapts to different application situations.

Characters

 • Only connect the compressed air, put it into the container where has particulates.
 • Do not need power, only compressed air.
 • Safe and long life.
 • Maintenance free, easy operation, feeding capacity can be controlled.
 • Freely open and close,continuous operation and working.
 • Small size, easy to move
 • Low cost and noise, easily clean and environment friendly.
 • 500kgs/h conveying capacity of sand and stone.

Air Hopper / Conveyor / Cold Air Gun / Votex tube

ModeSuction inlet diameterMax.HeadFeeding capacity/min.Air consumed/min
KLS3838mm8-15m8-10Kgs6-10L

Characters

 • Is made of anodic aluminum oxide, without moving parts.
 • Can be made of stainless steel in high temperature or corrosive.
 • The size matches standard hose, easy installation.
 • With pressure regulator to control the material conveyance.
 • Freely open and close, do not need power, no explosion danger.
Mode Suction inlet diameter Max.Head Feeding capacity/min. Air consumed/min
KLS38 38mm 8-15m 8-10Kgs 6-10L

Characters

 • No coolant, zero chemical loss residue.
 • Cooling solder joint, hot melt metal, heat adhesive
 • Cooling the thermal prob element, circuit board and temperature adjusting device.
 • Cooling the thermal insert part
 • Cooling the hot mould, ultrasonic device.
 • Cooling the sewing needle to prevent the thread from braking and avoid the fracture of synthetic filaments.
 • Improve the service life of tool, improve the finished product rate,improve the finish, reduce the tolerance
 • Enhance the feeding, moving speed and improve the quality of the workpiece.
 • No consumption of coolant, to avoid the pollution caused by cooling liquid, stimulating the skin, dirty walls.
 • Cold air drying, used for metal, composite material, plastic, rubber and wood processing industry.
Mode Product description Material Air pressure Cooling air  Noise
KL60055 Bending tube and magnetic base SS 0.8MPa (-38°C) 60DBA

Characters

 • The vortex tube is very reliable and easy to control.
 • When the compressed air enters the cool air generator of vortex tube, we can get cool air from cooling end, and get the hot air from heat end.
 • The hot air side end is equipped with a small adjustable valve, a manual adjustment so that the temperature and capacity of cool air can be adjusted manually.
ModeAir pressure (MPa)
Air comsumed (CFA)
Cooling capacity (BTU/H)
KL200150.814.81150